Створення: 21.02.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/03/2012

Відкрите акціонерне товариство «Каховське ремонтно-транспортне підприємство» скликає загальні збори акціонерів 28.03.12 о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Каховка, вул.Мелітопольська 58, приміщення їдальні, з таким порядком денним:

  1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу коштів за 2011р.
  4. Приведення типу та найменування товариства у відповідність ЗУ “Про АТ”.
  5. Про дематеріалізацію випуску акцій, обрання депозитарія та зберігача, визначення дати закриття реєстру, порядку вилучення сертифікатів акцій та способу повідомлення зареєстрованих осіб про дематеріалізацію.
  6. Прийняття нової редакції статуту в зв’язку з приведенням його у відповідність ЗУ “Про АТ”.
  7. Відкликання та обрання органів управління та контролю товариства відповідно до статуту.
  8. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень товариства (про органи управління, про загальні збори, про інформаційну політику, кодекс корпоративного управління).
  9. Про відчуження  виробничих будівель та споруд, з метою поповнення обігових коштів та погашення боргів товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.03.12. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за зазначеною адресою, звернувшись для цього до правління. Реєстрація учасників – 28.03.12 з 09.00 до 09.55 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний  період 

попередній  період 

Усього активів

1316,6

1369,1

Основні засоби

1053,7

1095,7

Запаси

15,3

21,1

Сумарна дебіторська заборгованість

244,5

251,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

3,1

0,4

Нерозподілений прибуток

(2712,4)

(2727,4)

Додатковий  капітал

2842,2

2842,2

Статутний капітал

635,8

635,8

Поточні зобов’язання

491,2

446,9

Чистий прибуток (збиток)

2,9

77,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2543240

2543240

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

11

5

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 35(1288) від 21.02.12.