Створення: 25.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 25/04/2013

ПАТ «Каховське РТП” скликає загальні збори акціонерів 25.04.2013р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Каховка, вул.Мелітопольська 58, з таким порядком денним:

  1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження річного звіту, балансу і розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2012р.
  4. Про відчуження  виробничих будівель та споруд, з метою поповнення обігових коштів та погашення боргів товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 19.04.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні.

Реєстрація учасників зборів 25.04.13 з 09.00 до 09.50. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

поперед. період

Усього активів

699

1317

Основні засоби

462

1054

Запаси

12

15

Сумарна дебіторська заборгованість

219

245

Грошові кошти та їх еквіваленти

5

3

Нерозподілений прибуток

2837

(2712)

Власний капітал

2842

2842

Статутний капітал

636

636

Поточні зобов’язання

0

491

Чистий прибуток (збиток)

-112

3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2543240

2543240

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

11

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 55(1559) від 21.03.13.