Створення: 19.04.2014

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Гуртовий Сергій Анатолійович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   17-04-2014
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03763075
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Каховський
        Поштовий індекс 74800
        Населений пункт м.Каховка
        Вулиця, будинок вул.Мелітопольська,58
        Міжміський код, телефон та факс 05536 26757, 05536 26757
        Електронна поштова адреса емітента 03763075@dfk.ks.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) kahrtp.vatua.com. Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Не заповнено: Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб-не має. Не заповнено: Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності- ліцензії на окремі види діяльності не отримувалися. Не заповнено: Інформація щодо посади корпоративного секретаря-не передбачено. Не заповнено: Інформація про рейтингове агентство-не має. Не заповнено: Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи)-за звітний період не має. Не заповнено: Інформація про дивіденди-дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися. Не заповнено: Процентні облігації-не випускалися Не заповнено: Дисконтні облігації-не випускалися Не заповнено: Цільові (безпроцентні) облігації-не випускалися Не заповнено: Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)-не випускалися Не заповнено: Інформація про похідні цінні папери-не випускалися Не заповнено: Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду-за звітний період акції не викуплялися. Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом)-кредитів за звітний період не має. Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій)ї-не випускалися Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)- фінансові інвестиції в корпоративні права не здійснювались. Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами )- не випускалися Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН)- не випускалися Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами))- не випускалися Не заповнено: Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом року- особливої інформації за звітний період не виникало.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   25-04-2013
   79
   Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2012р. 2.Звіт наглядової ради , звіт та висновки ревкомісії. 3. Затвердження річного звіту ,балансу і розподілу прибутку (порядку покриття збитку) за 2012 р. 4. Про відчуження виробничих будівель та споруд , з метою поповнення обігових коштів та погашення боргів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Правління товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Всі питання порядку денного були розглянуті та прийняті. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   ВАТ "Гелінвест" 23204125 м.Семферопіль, д/н, д/н, , вул.Кірова, 1   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Фізичні особи в кількості 255 чол. д/н д/н, д/н Д/н 20
   Усього 100
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Іванишин Валерій Степанович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член Наглядової ради  Дегтяр Лариса Олександрівна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 18-10-2007 28 907 1.1365757506% 28 907 
   Голова Ревізійної комісії  Шигірт Юрій Федорович  СН № 820613, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС м. Київ 13-05-1998 18-10-2007 2 000 0.0786398452% 2 000 
   Член Ревізійної комісії  Невайкін Віктор Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Головний бухгалтер  Мальченко Ольга Юріївна  МО № 008525, виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській області 26-06-1995 Д/н 0 0%
   Усього   30 907 1.2152155958 % 30 907 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Писаренко Андрій Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СА № 900140, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запоріжській області 04-11-1998
   Рік народження 1962
   Освіта Вища, Київський Політехнічний інститут,інженер металург
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каховське РТП",головний інженер
   Опис Здійснює повноваження та обов"язки згідно Статуту товариства. Винагороди не отримував.Призначений рішенням загальних зборів акціонерів від 28.03.2012 року терміном на три роки.Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Іванишин Валерій Степанович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1960
   Освіта Київський інженерно-будівельний інститут,спеціальність-інженер-механік
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор ТОВ "АСЄ"
   Опис Здійснює повноваження та обов"язки згідно Статуту товариства. Винагороди не отримував.Призначений рішенням загальних зборів від 28.03.2012 року. Є представником ТОВ "АСЄ", яке володіє 77,57 % акцій товариства.Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Дегтяр Лариса Олександрівна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1975
   Освіта Вища.Чернігівський політехнічний інститут,спеціальність-інженер - економіст
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватний підприємець.
   Опис Здійснює повноваження та обов"язки згідно Статуту товариства.Винагороди не отримувала. Призначена рішенням загальних зборів від 28.03.2012 року.Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Ревізійної комісії
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шигірт Юрій Федорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СН № 820613, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС м. Київ 13-05-1998
   Рік народження 1957
   Освіта Вища, Донецький політехнічний інститут
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний енергетик ПАТ "КБКК"
   Опис Здійснює повноваження та обов"язки згідно Статуту товариства. Винагороди не отримував.Призначений рішенням загальних зборів від 28.03.2012 року.Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Ревізійної комісії
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Невайкін Віктор Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1952
   Освіта Вища.Київський політехнічний інститут,спеціальність,інженер-механік
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник зовнішньо-економічного відділу ЗАТ "БАСКО"
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Призначений рішенням загальних зборів від 28.03.2012 року.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мальченко Ольга Юріївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 008525, виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській області 26-06-1995
   Рік народження 1978
   Освіта Вища,Харківський державний автомобільно-дорожний технічний університет,менеджер виробництва.
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний економіст ВАТ "Каховське АТП-16506"
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Призначена приказом від 01.12.2011 року № 20-К. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 1 Попередні посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Товариство з обмеженою відповідальністю "АСЕ" 22958070 Українам. Київ,д/н, 04071, м.Київ, вул.Ярославська, 15/23 18-10-2007 1 972 753 78 1 972 753 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Усього  1 972 753 78 1 972 753 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафта-Інвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження УкраїнаХерсонська область, д/н, 73025, м.Херсон, Петренка буд.18кв.201
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23-08-2011
   Міжміський код та телефон 0552 417245
   Факс 0552 325357
   Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
   Опис Договір №83-дем про відкриття рахунків в цінних паперах від 23.05.2012 року 
    
   Найменування Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження УкраїнаКиївська область, д/н, 01001, м.Київ, Б.Грінченка буд.3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 19-09-2006
   Міжміський код та телефон д/н
   Факс д/н
   Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
   Опис Договір № Е-4671 про обслуговування емісії цінних паперів від 24.05.2012 року. 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   11-03-1999 90/21/1/99 Херсонське територіальне управління ДКЦПФР UA 4000141394 Документарна 0.25 2543240 635810 100
   Опис Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінним паперами на внутрішніх ринках не здійснювалася. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалася. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: акції на фондову біржу не виставлялися та до лістингу не включені. Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалася Спосіб розміщення: відкритий
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Каховське РТП" створене шляхом приватизацiї державного пiдприємства РТП у 1995 роцi.Зміна найменування 05.04.2012 року на Публічне акціонерне товариство "Каховське ремонтно-транспортне підприємство"
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочірніх підприємств ПАТ "Каховське РТП" не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов"язкових дооцiнок, якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв"язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року. Данi українського бухгалтерського облiку не дозволяють визначити iсторичну собiвартiсть об"єктiв основних засобiв або їх справедливу вартiсть, як вимагають МСБО. До основних засобiв вiдносяться видатки на незакiнченi з капiтального ремонту, якi по його завершенню будуть вiднесенi на вартiсть вiдповiдного об"єкта з подальшою амортизацiєю. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикатти, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцiю, товари для перепродажу, МЦIП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод конкретної iдентифiкацiї запасiв, що фактично використанi.Вартiсть незавершеного виробництва включає прямi витрати та виробничi накладнi витрати. Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю. Грошовi кошти включають суму грошей в касi. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням оцiненех сумнiвних боргiв. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого законодавства України.
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ПАТ Каховське РТП надає послуги з ремонту сільськогосполдарської техніки та перевозки вантажів вантажними автомобілямиЮ здає вільні площі в оренду. Перші два види діяльності мають сезонний характер в зв"язку з особливостями виробництва в сільському господарстві. Основними клієнтами є аграрні фірми та компанії. ПАТ Каховське РТП тісно співпрацює з диспетчирськими службами, що допомагають в розширенні клієнтської бази по грузоперевозкам. В структорі доходів підприємства переважають транспортні послуги та послуги з оренди територій ідприємства. В зв"язку з тим, що вартість ГСМ займає більшу частину витрат, то ціна вартості послуг постійно збільшується . Крім того на даному ринку існує жорстка конкуренція в зв"язку з відкриттям нових фірм з новішою і потужнішою базою.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останні п"ять років продано 12 автомобілів, які не використовувались в господарській діяльності.Та майновий комплекс.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На діяльність ПАТ Каховське РТП істотно впливають фінансово-економічні проблеми, нестабільність законодавства, його суперечливість, сезонний характер робіт, постійне підвищення вартості запасів, сировини, метеріалів, енергоносіїв, жорстка й нечесна конкуренція.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафні санкції не нараховувалися
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Ведуться переговори з інвесторами про надання фінансових залучень для зменшення кредиторської заборгованості та покращення фінансового стану та матеріально-технічної бази підприємства.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорів немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення виробництва та реконструкції не плануються.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослідження та розробки за звітний рік не здійснювалися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Емітент не бере участі в судових справах.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Інформація про результати господарювання за останні три роки: Найменування показників за періоди 2010р. 2011 р. 2012 р. 2013 р Усього активів 1369,1 1327,4 705 425,6 Основні засоби (за залишковою вартістю) 1095,7 1058,3 462,3 148,7 Запаси 18,8 13,5 10,4 5,7 Сумарна дебіторська заборгованність 251,9 250,1 224,7 257,7 Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 3,2 5,3 7,0 Власний капітал 750,6 819 614,3 356,6 Статутний капітал 635,8 635,8 635,8 635,8 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2727,4 -2659,0 -1242,8 -568,5 Поточні зобов"язання 618,5 508,4 90,7 69,0
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  462.3  148.7   0  0  462.3   148.7
     — будівлі та споруди  281.6  148.7  0  0  281.6   148.7
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  180.7  0  0  0  180.7  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  462.3  148.7  0  0  462.3  148.7
   Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): - будівлі та споруди - 50 років Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): - будівлі та споруди - 304,1 Ступінь зносу основних засобів: - будівлі та споруди -51,1% Ступінь використання основних засобів: - будівлі та споруди - 65% Сума нарахованого зносу(тис.грн.): - будівлі та споруди - 155,4 Зміни у вартості основних засобів зумовлені амортизацією основних засобів та вибуттям. Обмеження на використання майна емітента відсутні.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   356.6 614.3
   635.8 635.8
   635.8 635.8
   Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -279,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -279,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -21,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -21,5 тис.грн.
   Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 69  X X
   Усього зобов'язань X 69  X X
   Опис: д/н 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2013 1 0
   2 2012 1 0
   3 2011 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) д/н  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 1
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 1
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   Х  
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками Х    
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Ні  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Ні  Так  Так  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Так  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Так  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так  Ні  Так  Так  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Так  Так  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий д/н 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   д/н 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   д/н 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 03763075
   Територія 74800, Херсонська область, Каховський, м.Каховка, вул.Мелітопольська,58 За КОАТУУ 6510400000
   Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство За КОПФГ 230
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності За КВЕД 68.20
   Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
   Адреса 74800, Херсонська область, Каховський, м.Каховка, вул.Мелітопольська,58
   Середня кількість працівників 4
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0 0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 462.3 148.7
   — Первісна вартість 031 1285.9 304.1
   — Знос 032 823.6 155.4
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   — первісна вартість 036 0 0
   — накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 462.3 148.7
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 6.2 5.7
   — поточні біологічні активи 110 0 0
   — готова продукція 130 4.2 4.2
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 216.6 233
   — первісна вартість 161 216.6 233
   — резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 8.1 24.7
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 5.3 7
   — в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 2.3 2.3
   Усього за розділом ІІ 260 242.7 276.9
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   Баланс 280 705 425.6

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 635.8 635.8
   Додатково вкладений капітал 320 1221.3 289.3
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1242.8 -568.5
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Усього за розділом І 380 614.3 356.6
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 47.8 42.1
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 9.1 0
   — зі страхування 570 0 0
   — з оплати праці 580 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 33.8 26.9
   Усього за розділом IV 620 90.7 69
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 705 425.6
   Керівник Писаренко Андрій Володимирович
   Головний бухгалтер Мальченко Ольга Юріївна
   Примітки:
   Змiст i форма балансу та загальнi вимоги до визначення i розкриття його статей визначенi згiдно Положення (стандартом) бухгалтерського облiку 2 "Баланс". Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними даними на їх придбання,доставку,встановлення спорудження i виготовлення, з урахуванням декiлькох дооцiнок, якi було проведено у звязку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України. До основних засобiв вiдносяться незавершенi капiтальнi вкладення, устаткування та вартiсть незакiнченого капiтального ремонту. Знос основних засобiв. Нарахування зносу основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським законодавством до 01.01.1997 року нарахування зносу проводилось прямолiнiйно за єдиними встановленими державою нормами. З 01.07.1997 року амортизацiя нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Запаси. Запаси вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за собiвартiстю .Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї використовується метод, який визначає конкретнi елементи запасiв, що фактично використанi. Вартiсть незавершеного виробництва складається з прямих витрат та виробничих накладних витрат.Запаси, якi не мають реалiзацiйної вартостi, не визнаються активами i списуються на собiвартiсть реалiзованої продукцiї. Малоцiннi i швидкозношуванi предмети списуються на собiвартiсть реалiзованої продукцiї в момент передачi зi складу в експлуатацiю. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням безнадiйних боргiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги включає заборгованiсть за реалiзованi в кредит продукцiю,товари або наданi послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається з заборгованностi, що не повязана з продажем продукцiї та наданням послуг. Грошовi кошти. Протягом року на рахунки надходили кошти вiд споживачiв переважно за виконані послуги. Станом на 01.01.2014 р. нiяких обмежень щодо використання грошових коштiв,що знаходяться на розрахунковому рахунку немає.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 326.4 63.5
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 54.4 2.6
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 272 60.9
   Інші операційні доходи 040 250 160.9
   Інші звичайні доходи 050 0 91.2
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 522 313
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 630 243.6
   Інші операційні витрати 090 149.7 274.1
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0 0
   Вписуваний рядок: 092 0 0
   Інші витрати 100 0 0
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 779.7 517.7
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -257.7 -204.7
   Податок на прибуток 140 0 0
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -257.7 -204.7
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
   Примітки:
   Для визначення обсягу продажу пiдприємство використовує метод нарахувань. Згiдно з цим методом продаж визначається на момент,коли вiдбулося вiдвантаження продукцiї споживачевi. У 2013 роцi питома вага продажу товарiв, робiт.послуг в Українi становила 100 вiдсоткiв. Операцiйнi витрати за 2013 рiк склали 779,7 тис.грн. У складi операцiйних витрат знаходяться витрати, що повязанi з реалiзацiєю товарiв,робiт,послуг та управлiнням пiдприємством.
  • Примітки

   Примітки