Створення: 22.04.2013

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Писаренко Андрій Володимирович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   10-04-2013
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03763075
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Каховський
        Поштовий індекс 74800
        Населений пункт м.Каховка
        Вулиця, будинок вул.Мелітопольська,58
        Міжміський код, телефон та факс 05536 26757, 05536 26757
        Електронна поштова адреса емітента 03763075@dfk.ks.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) kahrtp.vatua.com. Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Не заповнено: Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - ліцензії на окремі види діяльності не отримувалися; Не заповнено: Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - емітент до об'єднань не належить Не заповнено: Інформація про дивіденди - дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися в зв"язку з непокритими збитками. Не заповнено: Процентні облігації - не випускалися Не заповнено: Дисконтні облігації - не випускалися Не заповнено: Цільові (безпроцентні) облігації - не випускалися Не заповнено: Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) - не випускалися Не заповнено: Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - викуп власних акцій не здійснювався Не заповнено: Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо замовлених бланків сертифікатів інших цінних паперів - не замовлялися Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом) - зобов"язань за кредитами немає Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій) - зобов"язань за облігаціями немає Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) - фінансові інвестиції в корпоративні права не здійснювались Не заповнено: Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом року - особливої інформації за звітний період не виникало.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Каховське РТП"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва Серія АОО №245728
   Дата видачі 22-04-1998
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Каховської міської ради народних депутатів
   Зареєстрований статутний капітал 635810
   Сплачений статутний капітал 635810

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
   МФО банку 352479 Рахунок 26004223926001
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
   46.11 [2010]Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
   33.12 [2010]Ремонт і технічне обслуговування машині устатковання промислового призначення
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 7 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0 Фонд оплати праці: 161,5 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменьшення відносно попереднього року: збільшився на 66,2 тис.грн. в зв"язку з підвищенням мінімальної з/плати. Підвищення кваліфікації працівників за 2012 рік не проводилося.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   28-03-2012
   81
   Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 р. 2.Звіт наглядової ради ,звіт та висновки ревізійної комісії. 3.Затвердження результатів діяльності , балансу товариства і розподілу коштів за 2011 рік. 4.Приведення типу та найменування товариства у відповідність ЗУ "Про АТ" 5.Про дематеріалізації випуску акцій , обрання депозитарія та зберігача , визначення дати закриття реєстру , порядку вилучення сертифікатів акцій та способу повідомлення зареєстрованих осіб про дематеріалізацію. 6.Прийняття нової редакції статуту в звязку з приведенням його у відповідність ЗУ "Про АТ" 7.Відкликання та обрання органів управління та контролю товариства відповідно статуту. 8.Затвердження нових редакцій внутрішніх положень товариста (про органи управління , про загальні збори, про інформаційну політику ,кодекс корпоративного управління) 9.Про відчудження виробничих будівель та споруд , з метою поповнення обігових коштів та погашення боргів товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Правління товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Всі питання порядку денного були розглянуті та прийняті. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   ЗАТ "ВІС - перший український фонд приватизації України" 21638284 м.Київ, д/н, 03014, м. Київ, д/н   1
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Фізичні особи в кількості 256 чол. д/н д/н, д/н Д/н 20
   Усього 100
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член Ревізійної комісії  Невайкін Віктор Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Голова Ревізійної комісії  Шигірт Юрій Федорович  СН № 820613, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС м. Київ 13-05-1998 18-10-2007 2 000 0.0786398452% 2 000 
   Член Наглядової ради  Дегтяр Лариса Олександрівна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 18-10-2007 20 798 0.8177757506% 20 798 
   Голова Наглядової ради  Іванишин Валерій Степанович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Директор  Писаренко Андрій Володимирович  СА № 900140, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запоріжській області 04-11-1998 Д/н 0 0%
   Усього   22 798 0.8964155958 % 22 798 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мальченко Ольга Юріївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 008525, виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській області 26-06-1995
   Рік народження 1978
   Освіта Вища,Харківський державний автомобільно-дорожний технічний університет,менеджер виробництва.
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний економіст ВАТ "Каховське АТП-16506"
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Призначена приказом від 01.12.2011 року № 20-К. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 1 Попередні посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Ревізійної комісії
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Невайкін Віктор Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1952
   Освіта Вища.Київський політехнічний інститут,спеціальність,інженер-механік
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник зовнішньо-економічного відділу ЗАТ "БАСКО"
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Призначений рішенням загальних зборів від 28.03.2012 року.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Ревізійної комісії
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шигірт Юрій Федорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СН № 820613, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС м. Київ 13-05-1998
   Рік народження 1957
   Освіта Вища, Донецький політехнічний інститут
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний енергетик ПАТ "КБКК"
   Опис Здійснює повноваження та обов"язки згідно Статуту товариства. Винагороди не отримував.Призначений рішенням загальних зборів від 28.03.2012 року.Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Дегтяр Лариса Олександрівна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1975
   Освіта Вища.Чернігівський політехнічний інститут,спеціальність-інженер - економіст
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватний підприємець.
   Опис Здійснює повноваження та обов"язки згідно Статуту товариства.Винагороди не отримувала. Призначена рішенням загальних зборів від 28.03.2012 року.Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Писаренко Андрій Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СА № 900140, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запоріжській області 04-11-1998
   Рік народження 1962
   Освіта Вища, Київський Політехнічний інститут,інженер металург
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каховське РТП",головний інженер
   Опис Здійснює повноваження та обов"язки згідно Статуту товариства. Винагороди не отримував.Призначений рішенням загальних зборів акціонерів від 28.03.2012 року терміном на три роки.Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Іванишин Валерій Степанович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1960
   Освіта Київський інженерно-будівельний інститут,спеціальність-інженер-механік
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор ТОВ "АСЄ"
   Опис Здійснює повноваження та обов"язки згідно Статуту товариства. Винагороди не отримував.Призначений рішенням загальних зборів від 28.03.2012 року. Є представником ТОВ "АСЄ", яке володіє 77,57 % акцій товариства.Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних від особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Товариство з обмеженою відповідальністю "АСЕ" 22958070 Українам. Київ,д/н, 04071, м.Київ, вул.Ярославська, 15/23 18-10-2007 1 972 753 78 1 972 753 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Усього  1 972 753 78 1 972 753 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування ПП Ганжа Вячеслав Іванович
   Організаційно-правова форма Сільськогосподарський виробничий кооператив
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2076802519
   Місцезнаходження УкраїнаХерсонська область, Каховський, 74800, м.Каховка, пр.Ворошилова 11/32
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 1857
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 26-01-2001
   Міжміський код та телефон 05536 53221
   Факс 05536 53221
   Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафта-Інвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження УкраїнаХерсонська область, д/н, 73025, м.Херсон, Петренка буд.18кв.201
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23-08-2011
   Міжміський код та телефон 0552 417245
   Факс 0552 325357
   Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
   Опис Договір №83-дем про відкриття рахунків в цінних паперах від 23.05.2012 року 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   11-03-1999 90/21/1/99 Херсонське територіальне управління ДКЦПФР UA 4000141394 Документарна 0.25 2543240 635810 100
   Опис Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінним паперами на внутрішніх ринках не здійснювалася. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалася. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: акції на фондову біржу не виставлялися та до лістингу не включені. Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалася Спосіб розміщення: відкритий
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Каховське РТП" створене шляхом приватизацiї державного пiдприємства РТП у 1995 роцi.Зміна найменування 05.04.2012 року на Публічне акціонерне товариство "Каховське ремонтно-транспортне підприємство"
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочірніх підприємств ПАТ "Каховське РТП" не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов"язкових дооцiнок, якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв"язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року. Данi українського бухгалтерського облiку не дозволяють визначити iсторичну собiвартiсть об"єктiв основних засобiв або їх справедливу вартiсть, як вимагають МСБО. До основних засобiв вiдносяться видатки на незакiнченi з капiтального ремонту, якi по його завершенню будуть вiднесенi на вартiсть вiдповiдного об"єкта з подальшою амортизацiєю. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикатти, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцiю, товари для перепродажу, МЦIП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод конкретної iдентифiкацiї запасiв, що фактично використанi.Вартiсть незавершеного виробництва включає прямi витрати та виробничi накладнi витрати. Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю. Грошовi кошти включають суму грошей в касi. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням оцiненех сумнiвних боргiв. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого законодавства України.
   Текст аудиторського висновку 1.ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства „Каховське ремонтно-транспортне підприємство” за 2012 рік 2. Адресат Акціонерам ПАТ „ Каховське ремонтно-транспортне підприємство ” Керівництву товариства 3.Вступний параграф 3.1.Основнi вiдомостi про Товариство - Повне найменування Публічне акцiонерне товариство „Каховське ремонтно-транспортне підприємство” - Код за ЄДРПОУ 03763075 - Мiсцезнаходження 74988,Україна,Херсонська обл.,м.Каховка,вул.Мелітопольська,б 58 - Дата первинної реєстрацiї 13.09.1995 р. - Дата та номер останньої реєстраційної дії 05.04.2012 - Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО № 245728 -Основнi види дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 3.2.Опис аудиторської перевірки. Аудитором Ганжою В’ячеславом Івановичем відповідно до договору № 15-13 від 05 квітня 2013 року була проведена аудиторська перевірка повного пакету фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема МСА 700,705,706. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. В підготовці аудиторського висновку аудитор керувався «Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» № 1360 від 29.09.2011р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 28 листопада 2011 р. за № 1358/20096. Предметом аудиту були питання перевірки повноти, достовірності та відповідності встановлених законодавством вимог щодо формування фінансової звітності у складі регулярної річної інформації до ДКЦПФР за 2012 рік Публічного акціонерного товариства „ Каховське ремонтно-транспортне підприємство ”. Перелік перевірених фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності: Баланс (форма № 1-м) на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати (форма № 2-м) за 2012 рік. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Положення (стандарти) бухгалтерського облiку в Українi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та облікової політики і за рахунок коректуючих проводок трансформовано залишки до МСФЗ. 3.3.Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності: 3.3.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Пiдтвердження вiдповiдностi. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Концептуальною основою складання та подання фiнансової звiтностi є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БУ). Припускається, що користувачi мають вiдповiднi знання з бiзнесу, економiчної дiяльностi та бухгалтерського облiку i прагнуть вивчати iнформацiю з достатньою ретельнiстю. 3.3.2. Функцiональна валюта i валюта представлення звiтностi. Валютою облiку i звiтностi для цiлей пiдготовки даної фiнансової звiтностi є Нацiональна валюта України гривна, закруглена до тисяч. Податкова звiтнiсть складається в гривнях без копiйок. 3.3.3. Безперервнiсть дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi. 3.3.4. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики. У наслiдок невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, багато статей у фiнансових звiтах не можна оцiнити точно, а можна оцiнити лише попередньо. Застосування обгрунтованої попередньої оцiнки є важливою частиною складання фiнансової звiтностi i не пiдриває її достовiрностi. Пiдприємство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного звiтного перiоду. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки. Фiнансова звiтнiсть є достовiрна, якщо не мiстить суттєвих помилок. Суттєвiсть окремих господарських операцiй та об'єктiв облiку визначена керiвництвом пiдприємства у наказi про облiкову полiтику. За орiєнтовний порiг суттєвостi приймається величина у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд пiдсумку балансу. 3.3.5. Прийнятнiсть обраних облiкових полiтик та адекватнiсть розкриттiв у фi-нансової звiтностi. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у звiтному перiодi здiйснювався згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV i Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, вiдповiдних наказiв Мiнiстерства фiнансiв України. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в регiстрах бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до прийнятої на пiдприємствi облiковiй полiтицi. Облiкова полiтика, яка використовується на пiдприємствi, протягом перiоду, була незмiнною, та вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Вибрана облiкова полiтика не достатньо освiчує форму облiку i методи оцiнки окремих статей звiтностi. В порушення П(С)БУ №10 "Дебiторська заборгованiсть" облiковою полiтикою передбачено не нарахування резерву сумнiвної заборгованостi, що призводить до порушення принципу обачностi та до завищення чистої реалiзацiйної вартостi активiв, що суперечить ст..4 Закону України вiд 16.07.1999 № 996-XIV. Основою бухгалтерського облiку є первинне спостереження, тобто сприйняття господарських операцiй у момент їх здiйснення. Спостереження здiйснюється працiвниками товариства безпосередньо. Фiнансова звiтнiсть, яка складена пiдприємством, не в повному обсязi вiдповiдає вимогам, якi встановленi Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку в Українi № 1 "Загальнi вимоги до складання фiнансової звiтностi". При пiдготовцi фiнансової звiтностi дотримуються принципи безперервностi дiяльностi пiдприємства, автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, нарахування, превалювання змiсту над формою, принцип єдиного грошового вимiрника. Пiдприємство своєчасно складає фiнансову звiтнiсть, що вiдповiдає П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до складання фiнансової звiтностi". Керiвник товариства несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку згiдно Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV. Аудитором виконаннi належнi процедури щодо перевiрки цiєї звiтностi i зiбрано достатньо доказiв для висловлення незалежної думки. На пiдприємствi видано наказ "Про облiкову полiтику", який протягом звiтного перiоду не змiнювався. 4. Відповідальність управлінського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншу iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №540 "Безперервнiсть" i МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту". Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 5. Відповідальність аудитора Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї звiтностi на основi результатiв проведеного ним аудиту. Аудиторська перевірка проведена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке грунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi облiкової полiтики що використовується, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансової звiтностi згiдно облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 6. Аудиторська думка Вважаю, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отриманi достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки. Згiдно з МСА №700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА №705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", аудитором висловлена умовно-позитивна думка щодо повного пакету фiнансових звiтiв, в зв'язку з чим аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) модифiковано належним чином. 6.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Пiд час виконання аудиторської перевiрки встановлено: (а) iснують деякi обмеження обсягу роботи аудитора, а саме: Аудитор не зміг спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв, запасiв, iнших оборотних i необоротних активiв, а також зобов'язань, оскiльки ця дата передувала моєму призначенню аудитором. Проте, виконані альтернативнi процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв. (б) Пiдприємством не нараховується резерв сумнiвної заборгованостi, що призвело до завищення чистої реалiзацiйної вартостi активiв. Вищезазначенi обставини, мають вплив на фiнансовi звiти, але в цiлому не перекручують загальний фiнансовий стан товариства. На мою думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, фiнансовi звiти справедливо i достовiрно вiдображають фiнансовий стан ПАТ " Каховське ремонтно-транспортне підприємство " станом на 31 грудня 2012р, фiнансовi результати та рух коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку в Українi. Пояснювальна інформація до статей фінансової звітності. Необоротнi активи. Основнi засоби враховуються в натуральних i вартiсних формах. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена. Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до наказу Мiнiстерства статистики вiд 29.12.1995р. № 352 iз застосуванням типових форм первинної облiкової документацiї. Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом, i призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Витрати пов'язанi з реконструкцiєю i зведенням об'єктiв основних засобiв капiталiзувалися на рахунках "Капiтальнi iнвестицiї". Аудитором виконанi певнi процедури щодо пiдтвердження вiдповiдностi витрат прийнятої облiкової полiтики i стандартiв облiку. Вибiр методу амортизацiї, лiквiдацiйної вартостi i термiну корисної служби активiв є предметом професiйного судження управлiнського персоналу. Для нарахування амортизацiї основних засобiв ПАТ «Каховське ремонтно-транспортне підприємство» використовував прямолiнiйний метод, що спiвпадає з прийнятою облiковою полiтикою. Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю. Прийнятi методи та розрахунковi термiни корисної служби об'єктiв, забезпечують користувачiв фiнансової звiтностi доступом до iнформацiї, що дозволяє їм аналiзувати обрану керiвництвом полiтику, i дає їм можливiсть проводити порiвняння з iншими органiзацiями. Аудитор виконав процедури щодо уточнення складу основних засобiв у вiдповiдностi до ПСБО 7 "Основнi засоби". Класифікація, визнання та оцінка основних засобів відповідають визначеним методологічним засадам формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку П(с)БО № 7 „Основні засоби”. Оборотнi активи - Запаси. Аудит запасiв пiдприємства по операцiям, якi були проведенi здiйснено шляхом: - встановлення достовiрностi первинних даних бухгалтерського облiку щодо руху виробничих запасiв, МШП, готової продукцiї, товарiв; - перевiрки повноти оприбуткування запасiв; - перевiрки правильностi визначення первiсної вартостi при їх придбаннi; - перевiрки даних iнвентаризацiї запасiв i порiвняння її результатiв з даними аналiтичного облiку; - перевiрки законностi списання запасiв; - перевiрки методiв оцiнки запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продаж або iнше вибуття; - перевiрки достовiрностi вiдображення залишку запасiв у звiтностi. Облiк запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi дотримувалася незмiннiсть облiкової полiтики в частинi оцiнки вибуття запасiв. Для цiлей бухгалтерського облiку запасiв включають: основнi i допомiжнi матерiали, ма-лоцiннi, швидкозношуванi предмети та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Придбанi виробничi запаси i товари зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю, яка визначається згiдно П(С)БО № 9. Транспортно-заготiвельнi витрати включаються в первинну вартiсть придбаних запасiв. При передачi у виробництво, продажу або вибуттi виробничих запасiв застосовується метод ідентифікованої вартості, готової продукцiї до реалiзацiї, сировини та палива у виробництво проводиться по методу середньозваженої вартостi. Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами та облiковуються Пiдприємством на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". Вартiсть переданих в експлуатацiю малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдповiдно до вимог п. 23 П(С)БО № 9 виключаються зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання. Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя вiдображена в примiтках до фiнансової звiтностi вiдображено згiдно з аналiтичними даними i вiдповiдно П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом звiтного перiоду, на пiдприємствi дотримувалася незмiннiсть облiкової полiтики в частинi оцiнки вибуття запасiв, що вiдповiдає П(С)БО № 9 "Запаси" i прийнятою на пiдприємствi облiкової полiтики. Аудитор не змiг спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних запасiв . Унаслiдок суттєвостi питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, аудитор не може висловити думки щодо наявностi запасiв на звiтну дату, однак вони вiдображенi в фiнансовiй звiтностi iдентичні з даними синтетичного та аналiтичного облiку. Дебiторська заборгованiсть. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари i послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї i оцiнюється по первиннiй вартостi згiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". В балансi пiдприємства у складi дебiторської заборгованостi вiдображена заборгованiсть строк позивної давностi якої, ще не минув. Пiдприємством не нараховується резерв сумнiвної заборгованостi, що призводить до завищення чистої реалiзацiйної вартостi активiв, що супе-речить ст..4 Закону України вiд 16.07.1999 № 996-XIV. Визнання i оцiнка дебiторської заборгованостi не вiдповiдає вимогам стандарту №10 "Дебiторська заборгованiсть", тому, що не нараховується резерв сумнiвного боргу. На думку аудитора дебiторська заборгованiсть, яка вiдображена в фiнансовiй звiтностi iдентична з даними синтетичного та аналiтичного облiку i пiдтверджена актами звiрки з покупцями та вiдповiдає П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Грошовi кошти. Аудит грошових коштiв пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2012р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки регiстрiв облiку готiвки; перевiрки наявностi всiх прибуткових i видаткових документiв, вiдображених у касових звiтах; перевiрки дотримання лiмiту залишку каси. Бухгалтерський облiк та документальне оформлення касових операцiй у Товариствi вiдповiдає вимогам "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженому постановою Правлiння Нацiонального Банку України вiд 15.12.2004р. №637. Ведення та документальне оформлення Товариством операцiй по розрахунковому та iнших банкiвських рахунках вiдповiдає вимогам вiдповiдних нормативних актiв, зокрема, "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004р.№22. Аудит кредиторської заборгованостi пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2012р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки наявностi та правильностi оформлення первинних документiв, якi є пiдставою для записiв кредиторської заборгованостi; перевiрки правильностi розрахункiв по кредиторськiй заборгованостi; перевiрки правильностi вiдображення кредиторської заборгованостi у балансi. Показники балансу на 31.12.2012 р., що характеризують стан розрахункiв по заробiтнiй платi, соцiальному страхуванню, з пiдзвiтними особами, бюджетом та позабюджетними фондами, вiдповiдають даним регiстрiв аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку, що дає пiдстави для пiдтвердження про їх достовiрнiсть. Розрахунки з оплати працi працiвникам ведуться на рахунку 66 "Розрахунки з оплати працi". Заробiтна плата нараховується згiдно штатного розкладу на основi табеля робочого часу. Вибiрково перевiрено нарахування та утримання вiд зарплати податку з доходiв фiзичних осiб, обов'язкових вiдрахувань органам соцiального страхування, порушень не виявлено. Зобов'язання Товариства, що склалися на дату балансу, оцiненi за первiсною вартiстю. Зобов'язання пiдтверджуються даними синтетичного i аналiтичного облiку. Кредиторська заборгованiсть являється реальною i документально пiдтверджена. Класифікація, визнання та оцінка зобов’язань відповідають визначеним методологічним засадам формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та розкриття інформації про зобов’язання у фінансовій звітності згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання”. Доходи.Аудит доходiв пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2012 р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки правильностi класифiкацiї доходiв по видам та їх оцiнка; перевiрки своєчасностi та повноти вiдображення доходiв у бухгалтерських регiстрах та у фiнансовiй звiтностi . Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) на пiдприємствi визнається при наявностi всiх необхiдних умов, а саме покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив); пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами) i сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена; є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Доход вiдображений в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. У процесi аудиторської перевiрки, на мій погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї згiдно з аналiтичними даними i вiдповiдностi до П(С)БО № 15 "Доходи" Витрати. Аудит витрат пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2012р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки правильностi визначення та класифiкацiї витрат по видам та їх оцiнка; перевiрки повноти вiдображення витрат в бухгалтерському облiку та у фiнансовiй звiтностi (у тому числi витрат майбутнiх перiодiв). Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу для якого вони здiйснювалися. У процесi аудиторської перевiрки, на мій погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї згiдно з аналiтичними даними i вiдповiдностi до П(С)БО № 16 "Витрати". Власний капiтал Аудит власного капiталу пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2012р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки регiстрiв облiку власного капiталу; перевiрки розмiру статутного фонду заявленого та сплаченого, його вiдповiдностi законодавчо встановленому мiнiмуму; перевiрки правильностi вiдображення в облiку операцiй по зменшенню iншого додаткового капiталу; перевiрки операцiй використання резервного капiталу; перевiрки достовiрностi розмiру власного капiталу, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi. В ходi виконаної аудитором роботи була проведена перевiрка: розрахунку обсягу нерозподiленого прибутку; вiдповiдностi вартостi чистих активiв товариства вимогам законодавства; сплати акцiонерним товариством статутного капiталу у встановленi законодавством термiни; iнформацiї про подiї, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента, та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондо-вий ринок". У процесi аудиторської перевiрки, на мій погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильність вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу. В результаті аналізу фінансового стану Товариства на підставі статей балансу та звіту про фінансові результати визначені показники платоспроможності та фінансової стабільності, а саме: Показник Формула розрахунку Норматив На 31.12.2011 На 31.12.2012 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) Оборотні активи(р.260) /Поточні зобов’язання(р.620) ? 1 0,53 2,67 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові кошти та швидколіквідні фінансові інвестиції /Поточні зобов’язання ? 0, ріст 0,006 0,06 Коефіцієнт проміжноїї ліквідності Оборотні активи за винятком запасів /Поточні зобов’язання 0,6 – 0,8 0,50 2,56 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом Зобов’язання / Власний капітал ? 1, зменш. 0,62 0,15 Коефіцієнт фінансової стійкості Власний капітал /вартість майна ? 0,5 0,62 0,87 Коефіцієнт рентабельності активів Чистий прибуток/середньорічна вартість активів ? 0, ріст 0,05 -0,29 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. На кінець року коефіцієнт загальної ліквідності вище нормативного значення показника, тобто вказує на достатність ресурсів для погашення поточних зобов’язань підприємства. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. Коефіцієнт проміжної ліквідності показує, чи спроможне підприємство у разі падіння його товарообігу покрити свої зобов’язання перед кредиторами. На кінець року коефіцієнт проміжної ліквідності вище нормативного значення. Коефіцієнт фінансової стійкості показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у діяльність підприємства. Фінансова стійкість позитивна і відповідає достатньому ступеню залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Аудитором не виявлено суттєвих загроз в майбутньому безперервності функціонування підприємства. Модифікована думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності На мою думку , за винятком вищевказаних обмежень щодо обсягу перевiрки підтверджую, що фінансова звітність публічного акціонерного товариства «Каховське ремонтно-транспортне підприємство» станом на 31.12.2012р. у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, у всіх суттєвих аспектах достовірно та повно розкриває фінансову інформацію про товариство, про його активи та зобов’язання, власний капітал, стан чистих активів, рух грошових коштів, доходи, витрати, обсяг чистого прибутку відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства України. Фінансова звітність вперше трансформована в МСФЗ. Інша допоміжна інформація Вартість чистих активів Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України визначена відповідно до методики розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 183,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -21,5 тис.грн Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України не дотримуються. Інформація за п.41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” Подій, які відбулися протягом звітного року та могли вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів не здійснювалось. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що підлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» аудитором не виявлено. За звiтний перiод значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв товариства за даними останньої річної фінансової звiтностi ) не мало. Стан корпоративного управлiння Товариством можливо оцiнити на даний час як задовiльний, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». При проведенні ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства. Фізична особа-підприємець Ганжа В’ячеслав Іванович Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1857 від 26 січня 2001 року, продовжено Рішенням Аудиторської палати України від 27 січня 2011 року № 227/3., дійсне до 27 січня 2016 року. Сертифікат аудитора Серії А № 003216 від 25 вересня 1997 року, продовжено рішенням Аудиторської палати України від 29 вересня 2011 року № 239/2., дійсний до 25 вересня 2016 року. Адреса аудитора: 74800, Україна Херсонська обл.,м.Каховка,вул.Ворошилова,11/32 Телефон (факс) 05536 57795 Договір № 15-13 від 05.04.2013 р. Дата початку проведення аудиту 05.04.2013 року. Дата закінчення проведення аудиту 12.04.2013 року.
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ПАТ Каховське РТП надає послуги з ремонту сільськогосполдарської техніки та перевозки вантажів вантажними автомобілямиЮ здає вільні площі в оренду. Перші два види діяльності мають сезонний характер в зв"язку з особливостями виробництва в сільському господарстві. Основними клієнтами є аграрні фірми та компанії. ПАТ Каховське РТП тісно співпрацює з диспетчирськими службами, що допомагають в розширенні клієнтської бази по грузоперевозкам. В структорі доходів підприємства переважають транспортні послуги та послуги з оренди територій ідприємства. В зв"язку з тим, що вартість ГСМ займає більшу частину витрат, то ціна вартості послуг постійно збільшується . Крім того на даному ринку існує жорстка конкуренція в зв"язку з відкриттям нових фірм з новішою і потужнішою базою.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останні п"ять років продано 12 автомобілів, які не використовувались в господарській діяльності.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На діяльність ПАТ Каховське РТП істотно впливають фінансово-економічні проблеми, нестабільність законодавства, його суперечливість, сезонний характер робіт, постійне підвищення вартості запасів, сировини, метеріалів, енергоносіїв, жорстка й нечесна конкуренція.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафні санкції не нараховувалися
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Ведуться переговори з інвесторами про надання фінансових залучень для зменшення кредиторської заборгованості та покращення фінансового стану та матеріально-технічної бази підприємства.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорів немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення виробництва та реконструкції не плануються.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослідження та розробки за звітний рік не здійснювалися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Емітент не бере участі в судових справах.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Інформація про результати господарювання за останні три роки: Найменування показників за періоди 2010р. 2011 р. 2012 р. Усього активів 1369,1 1327,4 705 Основні засоби (за залишковою вартістю) 1095,7 1058,3 462,3 Запаси 18,8 13,5 10,4 Сумарна дебіторська заборгованність 251,9 250,1 224,7 Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 3,2 5,3 Власний капітал 750,6 819 614,3 Статутний капітал 635,8 635,8 635,8 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2727,4 -2659,0 -1242,8 Поточні зобов"язання 618,5 508,4 90,7
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  1058.3  462.3   0  0  1058.3   462.3
     — будівлі та споруди  385.6  281.6  0  0  385.6   281.6
     — машини та обладнання  140.1  0  0  0  140.1  0
     — транспортні засоби  182.3  180.7  0  0  182.3  180.7
     — інші  350.3  0  0  0  350.3  0
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  1058.3  462.3  0  0  1058.3  462.3
   Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): - будівлі та споруди - 50 років - машини та обладнання - 10 років - транспортні засоби - 10 років - інші - 20 років Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): - будівлі та споруди - 924,9 - машини та обладнання - 14,3 - транспортні засоби - 328,7 - інші - 18 Ступінь зносу основних засобів: - будівлі та споруди -69,55% - машини та обладнання -100% - транспортні засоби - 45,02% - інші - 100% Ступінь використання основних засобів: - будівлі та споруди - 65% - машини та обладнання - 74% - транспортні засоби - 75% - інші - 50% Сума нарахованого зносу(тис.грн.): - будівлі та споруди - 643,3 - машини та обладнання -14,3 - транспортні засоби - 148 - інші - 18 Зміни у вартості основних засобів зумовлені амортизацією основних засобів та вибуттям. Обмеження на використання майна емітента відсутні.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   614.3 819
   635.8 635.8
   635.8 635.8
   Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -21,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -21,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 183,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 183,2 тис.грн.
   Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X 9.1  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 81.6  X X
   Усього зобов'язань X 90.7  X X
   Опис: д/н 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2012 0 0
   2 2011 0 0
   3 2010 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) д/н  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 1
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 1
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   Х  
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками Х    
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Ні  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Так  Ні  Так 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Так  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) Ні  Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: Інше: д/н Ні  Ні  Ні 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Ні  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Ні  Так  Так  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Так  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Так  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так  Ні  Так  Так  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Так  Так  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий д/н 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   д/н 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   д/н 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 03763075
   Територія 74800, Херсонська область, Каховський, м.Каховка, вул.Мелітопольська,58 За КОАТУУ 6510400000
   Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство За КОПФГ 233
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності За КВЕД 29.32.4
   Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
   Адреса 74800, Херсонська область, Каховський, м.Каховка, вул.Мелітопольська,58
   Середня кількість працівників 6
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
   за міжнародними стандартами фінансової звітності
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0 0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 1058.3 462.3
   — Первісна вартість 031 2960.6 1285.9
   — Знос 032 1902.3 823.6
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   — первісна вартість 036 0 0
   — накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 1058.3 462.3
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 9.3 6.2
   — поточні біологічні активи 110 0 0
   — готова продукція 130 4.2 4.2
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 224 216.6
   — первісна вартість 161 224 216.6
   — резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 26.1 8.1
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 3.2 5.3
   — в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 2.3 2.3
   Усього за розділом ІІ 260 269.1 242.7
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   Баланс 280 1327.4 705

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 635.8 635.8
   Додатково вкладений капітал 320 2842.2 1221.3
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2659 -1242.8
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Усього за розділом І 380 819 614.3
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 47.8 47.8
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 11.3 9.1
   — зі страхування 570 6.9 0
   — з оплати праці 580 10.5 0
   Інші поточні зобов'язання 610 431.9 33.8
   Усього за розділом IV 620 508.4 90.7
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 1327.4 705
   Керівник Писаренко Андрій Володимирович
   Головний бухгалтер Мальченко Ольга Юріївна
   Примітки:
   Змiст i форма балансу та загальнi вимоги до визначення i розкриття його статей визначенi згiдно Положення (стандартом) бухгалтерського облiку 2 "Баланс". Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними даними на їх придбання,доставку,встановлення спорудження i виготовлення, з урахуванням декiлькох дооцiнок, якi було проведено у звязку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України. До основних засобiв вiдносяться незавершенi капiтальнi вкладення, устаткування та вартiсть незакiнченого капiтального ремонту. Знос основних засобiв. Нарахування зносу основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським законодавством до 01.01.1997 року нарахування зносу проводилось прямолiнiйно за єдиними встановленими державою нормами. З 01.07.1997 року амортизацiя нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Запаси. Запаси вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за собiвартiстю .Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї використовується метод, який визначає конкретнi елементи запасiв, що фактично використанi. Вартiсть незавершеного виробництва складається з прямих витрат та виробничих накладних витрат.Запаси, якi не мають реалiзацiйної вартостi, не визнаються активами i списуються на собiвартiсть реалiзованої продукцiї. Малоцiннi i швидкозношуванi предмети списуються на собiвартiсть реалiзованої продукцiї в момент передачi зi складу в експлуатацiю. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням безнадiйних боргiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги включає заборгованiсть за реалiзованi в кредит продукцiю,товари або наданi послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається з заборгованностi, що не повязана з продажем продукцiї та наданням послуг. Грошовi кошти. Протягом року на рахунки надходили кошти вiд споживачiв переважно за виконані послуги. Станом на 01.01.2013 р. нiяких обмежень щодо використання грошових коштiв,що знаходяться на розрахунковому рахунку немає.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 63.5 336.7
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 2.6 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 60.9 336.7
   Інші операційні доходи 040 160.9 91.5
   Інші звичайні доходи 050 91.2 42.5
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 313 470.7
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 243.6 122.3
   Інші операційні витрати 090 274.1 197.5
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0 0
   Вписуваний рядок: 092 0 0
   Інші витрати 100 0 67.2
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 517.7 387
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -204.7 83.7
   Податок на прибуток 140 0 15.3
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -204.7 68.4
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
   Примітки:
   Для визначення обсягу продажу пiдприємство використовує метод нарахувань. Згiдно з цим методом продаж визначається на момент,коли вiдбулося вiдвантаження продукцiї споживачевi. У 2012 роцi питома вага продажу товарiв, робiт.послуг в Українi становила 100 вiдсоткiв. Операцiйнi витрати за 2012 рiк склали 517,7 тис.грн. У складi операцiйних витрат знаходяться витрати, що повязанi з реалiзацiєю товарiв,робiт,послуг та управлiнням пiдприємством.
  • Примітки

   Примітки