Створення: 11.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Писаренко Андрiй Володимирович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   10.04.2012
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КАХОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03763075
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Каховський
        Поштовий індекс 74800
        Населений пункт м.Каховка
        Вулиця, будинок вул.Мелiтопольська,58
        Міжміський код, телефон та факс 05536 26757, 05536 26757
        Електронна поштова адреса емітента 03763075@dfk.ks.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) д/н д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Не заповнено: Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - лiцензiї на окремi види дiяльностi не отримувалися; Не заповнено: Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - емiтент до об'єднань не належить Не заповнено: Iнформацiя про дивiденди - дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися в зв"язку з непокритими збитками. Не заповнено: Процентнi облiгацiї - не випускалися Не заповнено: Дисконтнi облiгацiї - не випускалися Не заповнено: Цiезпроцентнi) облiгацiї - не випускалися Не заповнено: Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) - не випускалися Не заповнено: Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп власних акцiй не здiйснювався Не заповнено: Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв. Iнформацiя щодо замовлених бланкiв сертифiкатiв iнших цiнних паперiв - не замовлялися Не запIнформацiя про зобов'язання емiтента (за кожним кредитом) - зобов"язань за кредитами немає Не заповнено: Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за кожним випуском облiгацiй) - зобов"язань за облiгацiями немає Не заповнено: Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права) - фiнансовi iнвестицiї в корпоративнi права не здiйснювались Не заповнено: Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом року - особливої iн за звiтний перiод не виникало.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Каховське РТП"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва Серiя АОО №245728
   Дата видачі 22.04.1998
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Каховської мiської ради народних депутатiв
   Зареєстрований статутний капітал 635810.00
   Сплачений статутний капітал 635810.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХЕРСОНСЬКА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
   МФО банку 352479 Рахунок 26004223926001
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   29.32.4 Ремонт, технiчне обслуговування i монтаж iнших машин та устаткування для сiльського та лiсового господарства
   60.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
   51.11.0 Посередництво в торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 6 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 95,3 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменьшення вiдносно попереднього року: збiльшився на 38,5 тис.грн. в зв"язку з пiдвищенням мiнiмальної з/плати. Пiдвищення квалiфiкаiвникiв за 2011 рiк не проводилося.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   28.03.2012
   81
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
   1.Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 р.
   2.Звiт наглядової ради ,звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   3.Затвердження результатiв дiяльностi , балансу иовариства i розподiлу коштiв за 2011 рiк.
   4.Приведення типу та найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ"
   5.Про дематерiалiзацiї випуску акцiй , обрання депозитарiя та зберiгача , визначення дати закриття реєстру , порядку вилучення сертифiкатiв акпособу повiдомлення зареєстрованих осiб про дематерiалiзацiю.
   6.Прийняття нової редакцiї статуту в звязку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ"
   7.Вiдкликання та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно статуту.
   8.Затвердження нових редакцiй внутрiшнiх положень товариста (про органи управлiння , про загальнi збори, про iнформацiйну полiтику ,кодекс корпоративного управлiння)
   9.Про вiдчудження виробничих будiвель та споруд , з метою поповнення обiгових коштiв та погашеiв товариства.
   Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Правлiння товариства.
   Результати розгляду питань порядку денного: Всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   ВАТ "Гелiнвест" 23204125 м.Семферопiль, д/н, д/н, , вул.Кiрова, 1   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Фiзичнi особи в кiлькостi 256 чол. д/н д/н, д/н д/н 20
   Усього 100
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Iванишин Валерiй Степанович  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Член Наглядової ради  Дегтяр Лариса Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 18.10.2007 20 798 0.81777575060% 20 798 
   Голова Ревiзiйної комiсiї  Шигiрт Юрiй Федорович  СН № 820613, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС м. Київ 13.05.1998 18.10.2007 2 000 0.07863984520% 2 000 
   Член Ревiзiйної комiсiї  Невайкiн Вiктор Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Головний бухгалтер  Мальченко Ольга Юрiївна  МО № 008525, виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 26.06.1995 д/н 0 0.00000000000%
   Усього   22 798 0.89641559580 % 22 798 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Писаренко Андрiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СА № 900140, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiжськiй областi 04.11.1998
   Рік народження 1962
   Освіта Вища, Київський Полiтехнiчний iнститут,iнженер металург
   Стаж керівної роботи (років) 27
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каховське РТП",головний iнженер
   Опис Здiйснює повноваження та обов"язки згiдно Статуту товариства. Винагороди не отримував.Призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2012 року термiном на три роки.Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Iванишин Валерiй Степанович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1960
   Освіта д/н
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор ТОВ "АСЄ"
   Опис Здiйснює повноваження та обов"язки згiдно Статуту товариства. Винагороди не отримував.Призначений рiшенням загальних зборiв вiд 28.03.2012 року. Є представником ТОВ "АСЄ", яке володiє 77,57 % акцiй товариства.Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Дегтяр Лариса Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1975
   Освіта
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватний пiдприємець.
   Опис Здiйснює повноваження та обов"язки згiдно Статуту товариства.Винагороди не отримувала. Призначена рiшенням загальних зборiв вiд 28.03.2012 року.Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шигiрт Юрiй Федорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СН № 820613, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС м. Київ 13.05.1998
   Рік народження 1957
   Освіта Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний енергетик ПАТ "КБКК"
   Опис Здiйснює повноваження та обов"язки згiдно Статуту товариства. Винагороди не отримував.Призначений рiшенням загальних зборiв вiд 28.03.2012 року.Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Невайкiн Вiктор Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1952
   Освіта д/н
   Стаж керівної роботи (років) 28
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник зовнiшньо-економiчного вiддiлу ЗАТ "БАСКО"
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Призначений рiшенням загальних зборiв вiд 28.03.2012 року.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мальченко Ольга Юрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 008525, виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 26.06.1995
   Рік народження 1978
   Освіта Вища,Харкiвський державний автомобiльно-дорожний технiчний унiверситет,менеджер виробництва.
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний економiст ВАТ "Каховське АТП-16506"
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Призначена приказом вiд 01.12.2011 року № 20-К. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 4 Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Усього  1 972 753 78 1 972 753 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування ПП Ганжа Вячеслав Iванович
   Організаційно-правова форма Сільськогосподарський виробничий кооператив
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2076802519
   Місцезнаходження УкраїнаХерсонська область, Каховський, 74800, м.Каховка, пр.Ворошилова 11/32
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 1857
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
   Міжміський код та телефон 05536 53221
   Факс 05536 53221
   Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Каховське РТП" створене шляхом приватизацiї державного пiдприємства РТП у 1995 роцi.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств ВАТ "Каховське РТП" не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов"язкових дооцiнок, якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України
   у зв"язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року.
   Данi українського бухгалтерського облiку не дозволяють визначити iсторичну собiвартiсть об"єктiв основних засобiв або
   їх справедливу вартiсть, як вимагають МСБО.
   До основних засобiв вiдносяться видатки на незакiнченiального ремонту, якi по його завершенню будуть вiднесенi на вартiсть вiдповiдного об"єкта з подальшою амортизацiєю.
   Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством.
   Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикатти, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво,
   тару, готову продукцiю, товари для перепродажу, МЦIП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть включає витрати на придбання, доставку та пе Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод
   конкретної iдентифiкацiї запасiв, що фактично використанi.Вартiсть незавершеного виробництва включає прямi витрати та виробничi накладнi витрати. Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю.
   Грошовi кошти включають суму грошей в касi.
   Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням оцiненех сумнiвних боргiв.
   Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у ностi до дiючого законодавства України.
   Текст аудиторського висновку 1.ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   (Звiт незалежного аудитора)
   щодо фiнансової звiтностi
   вiдкритого акцiонерного товариства
   "Каховське ремонтно-транспортне пiдприємство"
   за 2011 рiк
   2. Адресонерам ВАТ " Каховське ремонтно-транспортне пiдприємство "
   Керiвництву товариства
   3.Вступний параграф
   3.1.Основнi вiдомостi про Товариство
   - Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Каховське ремонтно-транспортне пiдприємство"
   - Код за ЄДРПОУ 03763075
   - Мiсцезнаходження 74988,Україна,Херсонська обл.,м.Каховка,вул.Мелiтопольська,б 58
   - Дата первинної реєстрацiї 13.09.1995 р.
   - Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 13.12.2007 №15001070005000418
   - Свiдоцтво про дреєстрацiю серiя АОО № 245728
   -Основнi види дiяльностi: ремонт, технiчне обслуговування i монтаж iнших машин та устаткування для сiльського та лiсового господарства.
   3.2.Опис аудиторської перевiрки.
   Аудитором Ганжою В'ячеславом Iвановичем вiдповiдно до договору № 15-12 вiд 06 квiтня 2012 року була проведена аудиторська перевiрка повного пакету фiнансової звiтностi Товариства за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року.Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до Мiжнароддартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема МСА 700,705,706. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. В пiдготовцi аудиторського висновку аудитор керувався <Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)> № 29.09.2011р., зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 28 листопада 2011 р. за № 1358/20096. Предметом аудиту були питання перевiрки повноти, достовiрностi та вiдповiдностi встановлених законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi у складi регулярної рiчної iнформацiї до ДКЦПФР за 2011 рiк Вiдкритого акцiонерного товариства " Каховське ремонтно-транспортне пiдприємство ". Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi: Баланс (форма № 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати (форма № 2-м) за 2011 рiк.
   Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Положення (стандарти) бухгалтерського облiку в Українi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.


   3.3.Описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi:
   3.3.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Пiдтвердження вiдпi. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Концептуальною основою складання та подання фiнансової звiтностi є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БУ). Припускається, що користувачi мають вiдповiднi знання з бiзнесу, економiчної дiяльностi та бухгалтерського облiку i прагнуть вивчати iнформацiю з достатньою ретельнiстю. 3.3.2. Функцiональна валюта i валюта представлення звiтностi. Валютою облiку i звiтностi для цiлей пiдготовки даної фiнансової звiтностi є Нацiональна валюта України гривна, закруглена до тисяч. Податкова звiтнiсть складається в гривнях без копiйок. 3.3.3. Безперервнiсть дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передатнiсть пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi.
   3.3.4. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики. У наслiдок невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, багато статей у фiнансових звiтах не можна оцiнити точно, а можна оцiнити лише попередньо. Застосування обгрунтованої попередньої оцiнки є важливою частиною складання фiнансової звiтностi i не пiдривстовiрностi. Пiдприємство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного звiтного перiоду. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки. Фiнансова звiтнiсть є достовiрна, якстить суттєвих помилок. Суттєвiсть окремих господарських операцiй та об'єктiв облiку визначена керiвництвом пiдприємства у наказi про облiкову полiтику. За орiєнтовний порiг суттєвостi приймається величина у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд пiдсумку балансу. 3.3.5. Прийнятнiсть обраних облiкових полiтик та адекватнiсть розкриттiв у фi-нансової звiтностi. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у звiтiодi здiйснювався згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV i Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, вiдповiдних наказiв Мiнiстерства фiнансiв України. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в регiстрах бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до прийнятої на пiдприємствi облiковiй полiтицi. Облiкова полiтика, яка використовується на пiдприємствi, протягом перiоду, була незмiнною, та вiдповiдаєавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Вибрана облiкова полiтика не достатньо освiчує форму облiку i методи оцiнки окремих статей звiтностi. В порушення П(С)БУ №10 "Дебiторська заборгованiсть" облiковою полiтикою передбачено не нарахування резерву сумнiвної заборгованостi, що призводить до порушення принципу обачностi та до завищення чистої реалiзацiйної вартостi активiв, що суперечить ст..4 Закону України вiд 16.07.1999 № 996-XIV. Основою бухгалтерського облiку є первинне спння, тобто сприйняття господарських операцiй у момент їх здiйснення. Спостереження здiйснюється працiвниками товариства безпосередньо. Фiнансова звiтнiсть, яка складена пiдприємством, не в повному обсязi вiдповiдає вимогам, якi встановленi Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку в Українi № 1 "Загальнi вимоги до складання фiнансової звiтностi". При пiдготовцi фiнансової звiтностi дотримуються принципи безперервностi дiяльностi пiдприємства, автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, iс собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, нарахування, превалювання змiсту над формою, принцип єдиного грошового вимiрника. Пiдприємство своєчасно складає фiнансову звiтнiсть, що вiдповiдає П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до складання фiнансової звiтностi". Керiвник товариства несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку згiдно Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV. Аудитором виконаннi належнi процедури щодо и цiєї звiтностi i зiбрано достатньо доказiв для висловлення незалежної думки. На пiдприємствi видано наказ "Про облiкову полiтику", який протягом звiтного перiоду не змiнювався.
   4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
   Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визтрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншу iнформацiєю, що розкя емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №540 "Безперервнiсть" i МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту". Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрадображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.   5. Вiдповiдальнiсть аудитора
   Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї звiтностi на основi результатiв проведеного ним аудиту. Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторревiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке грунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного предстаiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi облiкової полiтики що використовується, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансової звiтностi згiдно облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених риттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".
   6. Аудиторська думка
   Вважаю, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отриманi достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки. Згiдно з МСА №700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА №705 "цiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", аудитором висловлена умовно-позитивна думка щодо повного пакету фiнансових звiтiв, в зв'язку з чим аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) модифiковано належним чином. 6.1. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки: Пiд час виконання аудиторської перевiрки встановлено: (а) iснують деякi обмеження обсягу роботи аудитора, а саме: Аудитор не змiг спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв, запасiв, iнших оборотних i необоротних активiв, а також зобов'язань, оскiльки ця дата передувала моєму призначенню аудитором. Проте, виконанi альтернативнi процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв. (б) Пiдприємством не нараховується резерв сумнiвної заборгованостi, що призвело до зачистої реалiзацiйної вартостi активiв. Вищезазначенi обставини, мають вплив на фiнансовi звiти, але в цiлому не перекручують загальний фiнансовий стан товариства. На мою думку, за винливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, фiнансовi звiти справедливо i достовiрно вiдображають фiнансовий стан ВАТ " Каховське ремонтно-транспортне пiдприємство " станом на 31 грудня 2011р, фiнансовi результати та рух коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку в Українi.

   Пояснювальна iнформацiя дофiнансової звiтностi.
   Необоротнi активи. Основнi засоби враховуються в натуральних i вартiсних формах. Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена. Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до наказу Мiнiстерства статистики вiд 29.12.1995р. № 3стосуванням типових форм первинної облiкової документацiї. Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом, i призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Витрати пов'язанi з реконструкцiєю i зведенням об'єктiв основних засобiв капiталiзувалися на рахунках "Капiтальнi iнвестицiї". Аудитором виконанi певнi процедури щодо пiдтверддповiдностi витрат прийнятої облiкової полiтики i стандартiв облiку. Вибiр методу амортизацiї, лiквiдацiйної вартостi i термiну корисної служби активiв є предметом професiйного судження управлiнського персоналу. Для нарахування амортизацiї основних засобiв ВАТ <Каховське ремонтно-транспортне пiдприємство> використовував прямолiнiйний метод, що спiвпадає з прийнятою облiковою полiтикою. Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю. Прийнятi методи та розрахунковi термiни корисної служби об'єктiв, забезпечуютьвачiв фiнансової звiтностi доступом до iнформацiї, що дозволяє їм аналiзувати обрану керiвництвом полiтику, i дає їм можливiсть проводити порiвняння з iншими органiзацiями. Аудитор виконав процедури щодо уточнення складу основних засобiв у вiдповiдностi до ПСБО 7 "Основнi засоби". Класифiкацiя, визнання та оцiнка основних засобiв вiдповiдають визначеним методологiчним засадам формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, а також розкриття iї про них у фiнансовiй звiтностi згiдно Положення (стандарт) бухгалтерського облiку П(с)БО № 7 "Основнi засоби".
   Оборотнi активи - Запаси. Аудит запасiв пiдприємства по операцiям, якi були проведенi здiйснено шляхом: - встановлення достовiрностi первинних даних бухгалтерського облiку щодо руху виробничих запасiв, МШП, готової продукцiї, товарiв; - перевiрки оприбуткування запасiв; - перевiрки правильностi визначення первiсної вартостi при їх придбаннi; - перевiрки даних iнвентаризацiї запасiв i порiвняння її результатiв з даними аналiтичного облiку; - перевiрки законностi списання запасiв; - перевiрки методiв оцiнки запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продаж або iнше вибуття; - перевiрки достовiрностi вiдображення залишку запасiв у звiтностi. Облiк запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9". Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi дотримувалася незмiннiсть облiкової полiтики в частинi оцiнки вибуття запасiв. Для цiлей бухгалтерського облiку запасiв включають: основнi i допомiжнi матерiали, ма-лоцiннi, швидкозношуванi предмети та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Придбанi виробничi запаси i товари зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю, яка визначається згiдно П(С)БО № 9. Транспортно-заготiвельнi витрати включаюервинну вартiсть придбаних запасiв. При передачi у виробництво, продажу або вибуттi виробничих запасiв застосовується метод iдентифiкованої вартостi, готової продукцiї до реалiзацiї, сировини та палива у виробництво проводиться по методу середньозваженої вартостi. Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами та облiковуються Пiдприємством на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкознпредмети". Вартiсть переданих в експлуатацiю малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдповiдно до вимог п. 23 П(С)БО № 9 виключаються зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання. Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя вiдображена в примiтках до фiнансової звiтностi вiдображено згiдно з аналiтичними даними i вiдповiдно П(С)БО № 9 "Запаси". Протяного перiоду, на пiдприємствi дотримувалася незмiннiсть облiкової полiтики в частинi оцiнки вибуття запасiв, що вiдповiдає П(С)БО № 9 "Запаси" i прийнятою на пiдприємствi облiкової полiтики. Аудитор не змiг спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних запасiв . Унаслiдок суттєвостi питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, аудитор не може висловити думки щодо наявностi запасiв на звiтну дату, однак вони вiдображенi в фiнансовiй звiтностi iдентичнi з даними синтетичного та аналiтичного облiку. Дебiторська заборгованiсть. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари i послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї i оцiнюється по первиннiй вартостi згiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". В балансi пiдприємства у складi дебiторської заборгованостi вiдображена заборгованiсть строк позивної давностi якої, ще не минув. Пiдприємством не нараховезерв сумнiвної заборгованостi, що призводить до завищення чистої реалiзацiйної вартостi активiв, що супе-речить ст..4 Закону України вiд 16.07.1999 № 996-XIV. Визнання i оцiнка дебiторської заборгованостi не вiдповiдає вимогам стандарту №10 "Дебiторська заборгованiсть", тому, що не нараховується резерв сумнiвного боргу. На думку аудитора дебiторська заборгованiсть, яка вiдображена в фiнансовiй звiтностi iдентична з даними синтетичного та аналiтичного облiку i пiдтверджена актами звiрки з покупцямиовiдає П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Грошовi кошти. Аудит грошових коштiв пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2011р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки регiстрiв облiку готiвки; перевiрки наявностi всiх прибуткових i видаткових документiв, вiдображених у касових звiтах; перевiрки дотримання лiмiту залишку каси.
   Бухгалтерський облiк та документальне оформлення касових операцiй у Товариствi вiдповiдає вимогам "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженому постановою Правлiння Нацiонального Банку України вiд 15.12.2004р. №637.
   Ведення та документальне оформлення Товариством операцiй по розрахунковому та iнших банкiвських рахунках вiдповiдає вимогам вiдповiдних нормативних актiв, зокрема, "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi"дженої постановою НБУ вiд 21.01.2004р.№22.
   Аудит кредиторської заборгованостi пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2011р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки наявностi та правильностi оформлення первинних документiв, якi є пiдставою для записiв кредиторської заборгованостi; перевiрки правильностi розрахункiв по кредиторськiй заборгованостi; перевiрки правильностi вiдображення кредиторської заборгованостi у балансi. Показники балансу на 31.12.2011 р., що характеризують стан розрахункiвбiтнiй платi, соцiальному страхуванню, з пiдзвiтними особами, бюджетом та позабюджетними фондами, вiдповiдають даним регiстрiв аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку, що дає пiдстави для пiдтвердження про їх достовiрнiсть.
   Розрахунки з оплати працi працiвникам ведуться на рахунку 66 "Розрахунки з оплати працi". Заробiтна плата нараховується згiдно штатного розкладу на основi табеля робочого часу. Вибiрково перевiрено нарахування та утримання вiд зарплати податку з доходiв фiзичних осiязкових вiдрахувань органам соцiального страхування, порушень не виявлено.
   Зобов'язання Товариства, що склалися на дату балансу, оцiненi за первiсною вартiстю. Зобов'язання пiдтверджуються даними синтетичного i аналiтичного облiку.
   Кредиторська заборгованiсть являється реальною i документально пiдтверджена.
   Класифiкацiя, визнання та оцiнка зобов'язань вiдповiдають визначеним методологiчним засадам формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про зобов'язання та розкриття iнформацiї про зобя у фiнансовiй звiтностi згiдно Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання".
   Доходи.Аудит доходiв пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2011 р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки правильностi класифiкацiї доходiв по видам та їх оцiнка; перевiрки своєчасностi та повноти вiдображення доходiв у бухгалтерських регiстрах та у фiнансовiй звiтностi . Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) на пiдприємствi визнається при наявностi всiх необхiдних умов, а самевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив); пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами) i сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена; є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Доход вiдображений в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi актиотриманi або пiдлягають отриманню. У процесi аудиторської перевiрки, на мiй погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї згiдно з аналiтичними даними i вiдповiдностi до П(С)БО № 15 "Доходи" Витрати. Аудит витрат пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2011р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки правильностi визначення та класифiкацiї витрат по видам та їх перевiрки повноти вiдображення витрат в бухгалтерському облiку та у фiнансовiй звiтностi (у тому числi витрат майбутнiх перiодiв). Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу для якого вони здiйснювалися. У процесi аудиторської перевiрки, на мiй погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдобра розкриття iнформацiї згiдно з аналiтичними даними i вiдповiдностi до П(С)БО № 16 "Витрати". Власний капiтал Аудит власного капiталу пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2011р. здiйснено аудитором шляхом: перевiрки регiстрiв облiку власного капiталу; перевiрки розмiру статутного фонду заявленого та сплаченого, його вiдповiдностi законодавчо встановленому мiнiмуму; перевiрки правильностi вiдображення в облiку операцiй по зменшенню iншого додаткового капiталу; и операцiй використання резервного капiталу; перевiрки достовiрностi розмiру власного капiталу, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi. В ходi виконаної аудитором роботи була проведена перевiрка: розрахунку обсягу нерозподiленого прибутку; вiдповiдностi вартостi чистих активiв товариства вимогам законодавства; сплати акцiонерним товариством статутного капiталу у встановленi законодавством термiни; iнформацiї про подiї, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарськемiтента, та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондо-вий ринок". У процесi аудиторської перевiрки, на мiй погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу.
   В результатi аналiзу фiнансового стану Товариства на пiтатей балансу та звiту про фiнансовi результати визначенi показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi, а саме:

   Показник Формула розрахунку Норматив На 31.12.2010 На 31.12.2011
   Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Оборотнi активи(р.260) /Поточнi зобов'язання(р.620) ? 1 0,44 0,53
   Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Грошовi кошти та швидколiквiднi фiнансовi iнвестицiї /Поточнi зобов'язання ? 0, рiст 0,0 0,006
   Коефiцiєнт промiжноїї лiквiдностi Оборотнi активи за винятком запасiв /зобов'язання 0,6 - 0,8 0,41 0,50
   Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом Зобов'язання / Власний капiтал ? 1, зменш. 0,82 0,62
   Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi Власний капiтал /вартiсть майна ? 0,5 0,55 0,62
   Коефiцiєнт рентабельностi активiв Чистий прибуток/середньорiчна вартiсть активiв ? 0, рiст 0,05 0,05

   Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань.
   нець року коефiцiєнт загальної лiквiдностi нище нормативного значення показника, тобто вказує на не достатнiсть ресурсiв для погашення поточних зобов'язань пiдприємства.
   Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно.
   Коефiцiєнт промiжної лiквiдностi показує, чи спроможне пiдприємство у разi падiння його товарообiгу покрити свої зобов'язання перед кредиторами.
   На кiнець року коефiцiєнт промiжної лiквiдностi нитивного значення.
   Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у дiяльнiсть пiдприємства.
   Фiнансова стiйкiсть непозитивна i вiдповiдає достатньому ступеню залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
   Аудитором виявлено суттєвi загрози в майбутньому безперервностi функцiонування пiдприємства.
   Модифiкована думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
   На мою думку , за винятком вищевкамежень щодо обсягу перевiрки пiдтверджую, що фiнансова звiтнiсть вiдкритого
   акцiонерного товариства <Каховське ремонтно-транспортне пiдприємство> станом на 31.12.2011р. у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати, у всiх суттєвих аспектах достовiрно та повно розкриває фiнансову iнформацiю про товариство, про його активи та зобов'язання, власний капiтал, стан чистих активiв, рух грошових коштiв, доходи, витрати, обсяг чистого прибутку вiдповiдно до застосованої концептуальви фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.


   Iнша допомiжна iнформацiя

   Вартiсть чистих активiв
   Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України визначена вiдповiдно до методики розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до <Методичних рекомендацiизначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств>, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
   Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 114,8 тис.грн.
   Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 183,2 тис.грн
   Вартiсть чиивiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого).
   Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

   Iнформацiя за п.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
   Подiй, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв не здiйснювалось.

   Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкя емiтентом цiнних паперiв та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть> аудитором не виявлено.

   За звiтний перiод значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ) не мало.

   Стан корпоративного управлiння Товариством можливо оцiнити на даний час як задовiльний, щодає вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>.

   При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi>) не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.

   Фiзична особа-пiдприємець Ганжа В'ячеслав Iванович
   Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послугивiд 26 сiчня 2001 року, продовжено Рiшенням Аудиторської палати України вiд 27 сiчня 2011 року № 227/3., дiйсне до 27 сiчня 2016 року.
   Сертифiкат аудитора Серiї А № 003216 вiд 25 вересня 1997 року, продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 29 вересня 2011 року № 239/2., дiйсний до 25 вересня 2016 року.
   Адреса аудитора: 74800, Україна
   Херсонська обл.,м.Каховка,вул.Ворошилова,11/32
   Телефон (факс) 05536 53221
   Договiр № 15-12 вiд 06.04.2012 р.
   Дата початку проведення аудиту 06.04.2012Дата закiнчення проведення аудиту 10.04.2012 року.ВАТ Каховське РТП надає послуги з ремонту
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ВАТ Каховське РТП надає послуги з ремонту сiльськогосполдарської технiки та перевозки вантажiв вантажними автомобiлямиЮ здає вiльнi площi в оренду. Першi два види дiяльностi мають сезонний характер в зв"язку з особливостями виробництва в сiльському господарствi. Основними клiєнтами є аграрнi фiрми та компанiї. ВАТ Каховське РТП тiсно спiвпрацює з диспетчирськими службами, що допомагають в розширеннi клiєнтської бази по грузоперевозкам. В структорi доходiв пiдприємства переважають транспортнi послугиуги з оренди територiй iдприємства. В зв"язку з тим, що вартiсть ГСМ займає бiльшу частину витрат, то цiна вартостi послуг постiйно збiльшується . Крiм того на даному ринку iснує жорстка конкуренцiя в зв"язку з вiдкриттям нових фiрм з новiшою i потужнiшою базою.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п"ять рокiв продано 12 автомобiлiв, якi не використовувались в господарськiй дiяльностi.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть ВАТ Каховське РТП iстотно впливають фiнансово-економiчнi проблеми, нестабiльнiсть законодавства, його суперечливiсть, сезонний характер робiт, постiйне пiдвищення вартостi запасiв, сировини, метерiалiв, енергоносiїв, жорстка й нечесна конкуренцiя.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафнi санкцiї не нараховувалися
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Ведуться переговори з iнвесторами про надання фiнансових залучень для зменшення кредиторської заборгованостi та покращення фiнансового стану та матерiально-технiчної бази пiдприємства.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення виробництва та реконструкцiї не плануються.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки за звiтний рiк не здiйснювалися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Емiтент не бере участi в судових справах.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнформацiя про результати господарювання за останнi три роки:
   Найменування показникiв за перiоди 2009р. 2010р. 2011 р.
   Усього активiв 1282,3 1369,1 1327,4
   Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 1124,1 1095,7 1058,3
   Запаси 22,8 18,813,5
   Сумарна дебiторська заборгованнiсть 130,8 251,9 250,1
   Грошовi кошти та їх еквiваленти 2,3 0,4 3,2
   Власний капiтал 676,0 750,6 819
   Статутний капiтал 635,8 635,8 635,8
   Нерозподiлений прибуток (непокритий збит -2802 -2727,4 -2659,0
   Поточнi зобов"язання 606,3 618,5 508,4
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю -0,02 0,03 0,02
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   1095.700   1058.300   0.000   0.000   1095.700   1058.300
     — будівлі та споруди   395.600   385.600   0.000   0.000   395.600   385.600
     — машини та обладнання   151.100   140.100   0.000   0.000   151.100   140.100
     — транспортні засоби   198.700   182.300   0.000   0.000   198.700   182.300
     — інші   350.300   350.300   0.000   0.000   350.300   350.300
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   1095.700   1058.300   0.000   0.000   1095.700   1058.300
   Опис: Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):
   - будiвлi та споруди - 50 рокiв
   - машини та обладнання - 10 рокiв
   - транспортнi засоби - 10 рокiв
   - iншi - 20 рокiв

   Первiсна вартiсть основних засобiв (тис.грн.):
   - будiвлi та споруди - 1479,1
   - машини та обладнання - 400
   - транспортнi засоби - 331,7
   - iншi - 749,8

   Ступiнь зносу основних засобiв:

   - будiвлi та споруди -73,93%
   - машини та обладнання -64,98%
   - транспортнi засоби - 45,04%
   - iншi

   Ступiнь використання основних засобiв:
   - будiвлi та споруди - 65%
   - машини та обладнання - 74%
   - транспортнi засоби - 75%
   - iншi - 50%
   Сума нарахованого зносу(тис.грн.):
   - будiвлi та споруди - 1093,5
   - машини та обладнання -259,9
   - транспортнi засоби - 149,4
   - iншi - 399,5

   Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi амортизацiєю основних засобiв та вибуттям.

   Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   819.000 750.600
   635.800 635.800
   635.800 635.800
   Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
   Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 183,2 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунртiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 183,2 тис.грн.
   Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 114,8 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 114,8 тис.грн.
   Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 11.300  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 497.100  X X
   Усього зобов'язань X 508.400  X X
   Опис: д/н 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2011 0 0
   2 2010 0 0
   3 2009 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) д/н  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 1
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 1
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   Х  
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками Х    
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Ні  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Так  Ні  Так 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Так  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) Ні  Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: Iнше: д/н Ні  Ні  Ні 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Ні  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Ні  Так  Так  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Так  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Так  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так  Ні  Так  Так  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Так  Так  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий д/н 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   д/н 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   д/н 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата д/н
   Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КАХОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО За ЄДРПОУ 03763075
   Територія 74800, Херсонська область, Каховський, м.Каховка, вул.Мелiтопольська,58 За КОАТУУ 6510400000
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності За КВЕД 29.32.4
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 74800, Херсонська область, Каховський, м.Каховка, вул.Мелiтопольська,58
   Середня кількість працівників 4
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0.0 0.0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 1095.7 1058.3
   — Первісна вартість 031 3166.9 2960.6
   — Знос 032 2071.2 1902.3
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.0 0.0
   Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
   Усього за розділом І 080 1095.7 1058.3
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 14.6 9.3
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 4.2 4.2
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 214.8 224.0
   — первісна вартість 161 214.8 224.0
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 0.0 0.0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 37.1 26.1
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 0.4 3.2
   — в іноземній валюті 240 0.0 0.0
   Інші оборотні активи 250 2.3 2.3
   Усього за розділом ІІ 260 273.4 269.1
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
   Баланс 280 1369.1 1327.4

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 635.8 635.8
   Додатково вкладений капітал 320 2842.2 2842.2
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2727.4 -2659.0
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 750.6 819.0
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0 0.0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 145.8 47.8
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 14.2 11.3
   — зі страхування 570 1.5 6.9
   — з оплати праці 580 10.1 10.5
   Інші поточні зобов'язання 610 446.9 431.9
   Усього за розділом IV 620 618.5 508.4
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 1369.1 1327.4
   Примітки:
   Змiст i форма балансу та загальнi вимоги до визначення i розкриття його статей визначенi згiдно Положення (стандартом) бухгалтерського облiку 2 "Баланс".

   Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними даними на їх придбання,доставку,встановлення
   спорудження i виготовлення, з урахуванням декiлькох дооцiнок, якi було проведено у звязку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.
   До основних засобiв вiдносяться незавершенi капiтальнi вкладення, устаткування та внезакiнченого капiтального ремонту.

   Знос основних засобiв.
   Нарахування зносу основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським законодавством
   до 01.01.1997 року нарахування зносу проводилось прямолiнiйно за єдиними встановленими державою
   нормами. З 01.07.1997 року амортизацiя нараховується методом зменшення залишку, шляхом
   використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду.

   Запаси.
   Запаси вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан зртiстю .Для розрахунку собiвартостi
   реалiзованої продукцiї використовується метод, який визначає конкретнi елементи запасiв, що
   фактично використанi. Вартiсть незавершеного виробництва складається з прямих витрат та
   виробничих накладних витрат.Запаси, якi не мають реалiзацiйної вартостi, не визнаються активами i списуються на собiвартiсть реалiзованої продукцiї.

   Малоцiннi i швидкозношуванi предмети списуються на собiвартiсть реалiзованої продукцiї в
   момент передачi зi складу в експлуатацiю.бiторська заборгованiсть.
   Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням безнадiйних
   боргiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги включає заборгованiсть за реалiзованi
   в кредит продукцiю,товари або наданi послуги.
   Iнша дебiторська заборгованiсть складається з заборгованностi, що не повязана з продажем
   продукцiї та наданням послуг.


   Грошовi кошти.
   Протягом року на рахунки надходили кошти вiд споживачiв переважно за виконанi послуги.
   Ст01.01.2012 р. нiяких обмежень щодо використання грошових коштiв,що знаходяться
   на розрахунковому рахунку немає.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 336.7 212.3
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0.0 0.0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 336.7 212.3
   Інші операційні доходи 040 91.5 169.4
   Інші звичайні доходи 050 42.5 22.2
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 470.7 403.9
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 122.3 118.0
   Інші операційні витрати 090 197.5 163.9
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0.0 0.0
   Вписуваний рядок: 092 0.0 0.0
   Інші витрати 100 67.2 20.1
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 387.0 302.0
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 83.7
   Податок на прибуток 140 15.3 27.3
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 68.4 74.6
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0
   Примітки:
   Для визначення обсягу продажу пiдприємство використовує метод нарахувань.
   Згiдно з цим методом продаж визначається на момент,коли вiдбулося вiдвантаження продукцiї
   споживачевi. У 2011 роцi питома вага продажу товарiв, робiт.послуг в Українi становила 100 вiдсоткiв.
   Операцiйнi витрати за 2011 рiк склали 387,0 тис.грн.
   У складi операцiйних витрат знаходяться витрати, що повязанi з реалiзацiєю товарiв,робiт,послуг та
   управлiнням пiдприємством.
  • Примітки

   Примітки